Fark Yaratan Programlar

TED Ege Kolejinde MEB onaylı ulusal ve uluslararası programlar uygulanır.

TED Ege Kolejinde uygulanan ulusal ve uluslararası programlar:
 
ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE (P4C)
P4C birlikte düşünme ve bireysel düşünmeye ekstra ortam yaratmanın birleşiminden oluşan bir eğitim metodudur. Felsefi akımları öğreten bir pedagoji değil, çok boyutlu düşünme becerisini kazandıran bir soruşturmadır. Çocuklar için Felsefe Eğitimi, öğrencilerimizin; akıl yürütme, kavram oluşturma, bağıntı kurma, varsayımsal düşünme, soyutlama becerileri gibi düşünme becerilerinin, başkalarını dinleme ve kendini ifade etme gibi iletişim becerilerinin ve fikirlerini kişiselleştirmeme, fikirlerini cesurca ifade etme gibi duygusal becerilerinin gelişmesine destek olur.

TED Ege Kolejinde P4C eğitimi; okulöncesi (5-6 yaş) ve ilkokul (1.-2.-3.-4. Sınıf) kademesinde, bu alanda uzmanlaşmış öğretmenler tarafından uygulanmaktadır.

Öğrencilerimizin kendini ifade etme, kendi düşüncelerine güvenme, etkili dinleme, başkalarının düşüncelerine saygı gösterme, ben diliyle konuşma, duygusal bağ kurma ve tartışma becerilerini geliştirmeyi hedeflediğimiz P4C derslerinde özsaygısı, öz benliği, empati duygusu ve çok boyutlu düşünme becerisi gelişmiş bireyler yetiştirebilmektedir.
DİKKAT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Okulumuz okul öncesi (5-6 yaş) ve ilkokul (1.-2.-3.-4. Sınıf) kademesinde, öğrencilerimizin öğrenme ve çalışma becerilerini geliştirmek amacıyla sınıf öğretmenleri tarafından “Dikkat Geliştirme” çalışmaları uygulanmaktadır.

Öğrenmenin dört temel basamağından biri olan input (giriş), dikkat eksikliği olan kişilerde yeterince çalışmaz ve öğrenme için gerekli bilgi zihne aktarılamaz. Böylece öğrenme daha verimsiz hale gelir. Yoğun dikkat gerektiren okuma, yazma, ders çalışma ve dinleme gibi çalışmalarda dikkat problemleri öğrencileri olumsuz etkiler.

Dikkat Geliştirme Çalışmaları kapsamında, öğrencilerimizin görsel dikkatini odaklama, dikkatini devam ettirme, benzerlilikleri fark etme, eşleştirme, planlama, organize olma, işitsel hafıza, el- göz koordinasyonu, ince motor becerilerin desteklenmesi ve görme alanının aktif kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
OYUNLA DAVRANIŞ GELİŞTİRME
İletişim kurmanın, onların dünyasını paylaşmanın en önemli yollarından biri oyundur. Oyun, çocuğun kendini ifade edebildiği, yeteneklerini fark ettiği, yaratıcı potansiyelini kullanabildiği, dil, zihin, sosyal, duygusal ve motor becerilerini geliştirebildiği önemli bir fırsattır.

Okulumuz okulöncesi (5-6 yaş) ve ilkokul (1.-2.-3.-4. Sınıf) kademesinde uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin içinde yaşadığı dünyayı, çevresindeki insanları tanıma, anlama ve öğrenmelerine destek olabilmek amacıyla bu alanda eğitim almış öğretmenler tarafından “Oyunla Davranış Geliştirme” çalışmaları yapılmaktadır.

Oyun ve oyuncak kullanarak öğrencilerimizle iletişim kurmaya, olumsuz davranışların değiştirmeleri amaçlanmaktadır.
PREP ÇALIŞMALARI
Okulumuz okulöncesi (5-6 yaş) ve ilkokul (1.-2.-3.-4. Sınıf) kademesinde uygulanır. PREP, öğrencilerimizin seçilmiş bilgi işlemleme becerilerini ve kelime-kodlama becerilerini geliştirmek için tasarlanmış bir programdır.

Dört ana bilişsel işlemden ikisi olan eş zamanlı işlemleme ile ardıl işlemleme stratejilerini geliştirmek için yapılandırılmış alıştırmalar yapılır. Ayrıca planlama ve dikkati arttırmaya yardımcı olur.
DÜŞLE YAP ATÖLYESİ
Okulumuz okulöncesi (5-6 yaş) ve ilkokul (1.-2.-3.-4. Sınıf) kademesinde uygulanır. Öğrencilerimiz, okulumuzun bu ders için özel olarak hazırlanmış sınıfında düşle yap dersine katılırlar.

Düşle yap dersinde, öğrencilerimiz yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri geliştirerek ve düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlayarak, içine oyunu da katan aktif etkinlikler yaparlar.

Düşle yap derslerine etkin olarak katılan birey,
• Değişik ve farklı, özgün birçok fikir üretir.
• Kendine özgü yeni düşünceler, fikirler ortaya koyar.
• Düşündüğü fikir ve hayalleri şekil ve sembollerle ifade eder.
• Var olan şekilleri kullanarak farklı bir ürün meydana getirir.
• Aynı konu ya da olay hakkında çok farklı birçok fikir bulur.
• Düşündüğünü belirterek, düşüncesine uygun farklı durumları ilişkilendirir.
• Verilen bir konuyu eleştirmek için sorular sorar.
• Düşündüğü fikir ve hayalleri sözlü olarak ifade eder.
• Farklı bakış açılarından bakarak verilen bir materyali irdeler.
• Düşüncelerini olayın ve durumun farklılığına göre şekillendirir.
• Kendi başına alternatifler üretir.
• Oluşturduğu ürünleri anlatır.
• Bir şekil üzerinden birçok farklı fikir üretir.
• Birçok farklı özelliğe sahip olan ürünler tasarlar.
KODLAMA EĞİTİMİ
Okulumuz okulöncesi (5-6 yaş),ilkokul (1.-2.-3.-4.) ve ortaokul 5.- 6. Sınıf kademesinde uygulanır. TED Ege Koleji olarak ana sınıfı, ilkokul, ve ortaokul öğrencilerine kodlama derslerimizle düşünmeyi öğrenen nesiller yetiştirmeyi amaç edindik. Kodlama dersleriyle, öğrencilerimiz 5 yaşından itibaren kodlama diliyle tanışıyor. Çağımızın teknolojisini anlayan, eleştiren, yorumlayan ve geliştiren bireyler olarak yetişiyor. Kodlama ile okul öncesi eğitimi döneminde tanışan TED Ege Koleji öğrencileri, evrensel bir dil olarak gün geçtikçe önem kazanan kodlamaya hakim, projelerini hayata geçirebilen, algoritmik düşünme becerisi gelişmiş, üretken bireyler olarak ülkemizin geleceğini yazacaklardır.

Mevcut etrafımızda olan tüm teknolojik aletlerin ve kullandığımız sistemlerin alt yapısında yazılım ve kodlama vardır. Geleceği düşündüğümüzde şu anda var olan teknolojik aletler ve sistemler daha da yaygınlaşacaktır. Kod ya da algoritma yazabilmek bize problemlere farklı yönlerden bakabilme ve en kestirme çözümü bulabilme yeteneği kazandırmaktadır

ARDUİNO EĞİTİMİ
Ortaokul 6. sınıflarımızda uygulanmaktadır. Öğrencilerimizle Arduino eğitimi ile STEM yaklaşımına uygun uygulamalar yapılmaktadır. Günümüzde dünyada “Maker Hareketi” olarak tanımlanan ve günümüzde kullanılan sistemleri bireyin kendisi üretmesini esas alan hareketi ders müfredatımız içerisinde Arduino eğitimi olarak ele almaktayız. Günlük hayatta hayatımızı kolaylaştıran sistemlerin temel çalışma prensibini ve kullanım amaçlarını kavrayan öğrencilerimiz gelecekte teknolojiyi içerecek olan tüm meslek dallarına hazır bireyler olarak yetişecektir.
ROBOTİK EĞİTİMİ
Okulumuz ilkokul 3. ve 4. Sınıflarımız ile ortaokul 5.-6.-7.sınıflarımızda uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz Robotik eğitimlerinde bir robotu tasarlarken tasarım sırasında hangi aşamaları kullandığı, öncesinde ve sonrasında yaşadığı problemleri çözebilme ve deneyimleme şansı, sonrasında plana uygun hareket etme ve zihinsel çözümleme becerisini geliştirmeye yönelik yeteneklerini geliştirebilmektedirler. Geliştirdiği robotu somut olarak istenilen amaca uygun hareket edebilmesi için soyut olarak düşünce yapısında şekillenen kodları kullanarak yazılım aracılığıyla çalıştırır.

Robotik eğitimi esnasında matematik alanındaki bir kavram için planlama yapıldığında bile robotik etkinlik ve kodlamanın doğası gereği fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanları kapsanmaktadır. Bu noktada matematikte hedeflenen bir kazanım sağlanırken aynı zamanda yapılan robot inşası ve kodlama aşamalarında sistematik düşünme, problem çözebilme ve olaylar arasındaki ilişkileri görebilme yetenekleri de eşzamanlı olarak gelişmektedir.
UYGULAMALI DERSLERDE ÇİFT ANADİL PROGRAMI
İlkokul 1. ve 2. sınıflarımızda, 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibariyle uygulanmaya başlanacak olan “Uygulamalı Derslerde Çift Anadil Programı” olan yoğunlaştırılmış İngilizce programı ile öğrencilerimizin, İngilizceyi günlük yaşam dili olarak benimsemeleri ve günlük dil pratikleriini geliştirmeleri hedeflenmektedir.
Bu Program ile haftada 10 saat olarak uygulanan İngilizce derslerimize ilave olarak haftada 4 saat olarak uygulanacak olan uygulamalı brans derslerimizde, brans öğretmeni ve İngilizce öğretmeni eşliğinde, öğrencilerimiz İngilizceyi keyif alarak, eğlenerek ve yaşayarak öğrenmektedir.
Cift Ana Dil Uygulamasi
SONGS & DANCE (ŞARKI ve DANS ETKİNLİĞİ )
2021-2022 eğitim öğretim yılı itibariyle ana sınıfları ile 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıflarımızda uygulanmaya başlanacak olan, İngilizce derslerimizde “Şarkı & Dans Etkinliği” ile öğrencilerimizin dil ve beden gelişimi için popüler İngilizce şarkıların dans eşliğinde aktarılması, günlük dilde kullanılan kelime farkındalığının oluşması ve farklı kültürlerin öğrenilmesi hedeflenmektedir.
Songs and dance
STORYTELLING (HİKAYE ANLATIMI DERSİ)
Okulumuzda, Ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerimiz ile İngilizce derslerinde her hafta farklı hikayelerle storytelling etkinliği yapılmaktadır. İngilizce hikaye anlatımı etkinlikleri ile öğrencilerimizin; odaklanma, anlamlı öğrenme, hatırlama, eleştirel düşünme ve analitik düşünme becerileri ile birlikte sözel becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Story Telling
WORLD SCHOLAR’S CUP (DÜNYA BİLGİNLER KUPASI ETKİNLİĞİ)
World Scholar’s Cup ortaokul 6 ve 7.sınıf ile lise 9,10 ve 11. sınıf düzeyinde dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerin hem öğrenip hem de eğlenerek yarıştığı bir turnuvadır. Bu turnuvalarla okulumuz, geleceğin liderleri olan öğrencilerimize global bir ortam yaratmayı, öğrencilerimizin yeni becerilerini ve güçlü yanlarını keşfetmelerine olanak sağlamayı, İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşabilmeyi, İngilizce özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Dunya Bilginler Kupasi
İNGİLİZCE VE BRANŞ DERSLERİ PORTFOLYO SUNUMU
“Bireysel Portfolyo Sunumu” okul öncesi sınıflarımız ile ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerimizin, yıl boyunca öğrendikleri ve ürettikleri “İngilizce, görsel sanatlar, beden eğitimi ve seramik dersi ürünlerini”, öğretmen gözetiminde ve desteği ile sınırlı bir zaman içinde aileleriyle paylaşmaları anlamına gelen bir sunum çalışmasıdır. Okulumuz, portfolyo sunumları ile öğrencilerimizin İngilizce dil kullanımında ve sportif & sanatsal alanda özgüvenlerini arttırmayı, motivasyonlarını yükseltmeyi ve ifade becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
Portfolyo Sunumu
ZARAFET EĞİTİMİ DERSİ
İlkokul 1,2,3 ve 4. sınıflarımızda haftada bir ders saati olarak uygulanan “Zarafet Eğitimi” dersi ile tanışma, tanıştırma, yemek yeme adabı, masa düzeni, telefonla konuşma adabı, imaj ve giyim kültürü, iletişim kurmanın incelikleri, sunum yapabilmenin incelikleri, misafirlik ve hasta ziyareti kuralları gibi önemli konularda, öğrencilerimizin zarafet ve görgü kuralları ile ilgili bilinmesi gerekenleri içselleştirmeleri ve hayata geçirmeleri hedeflenmektedir.
Zarafet Eğitimi
GÜNLÜK İNGİLİZCE VE KÜLTÜR UYGULAMALARI (EVERYDAY ENGLISH AND CULTURE)
Okul Öncesi öğretiminde, çok önemli bir yeri olan “İngilizce günlük yaşam dilini” derslere taşımak, İngilizce dersi konularını gerçek yaşamla ilişkilendirmek ve farklı kültürleri küçük yaşlardan itibaren tanıtmak amacıyla uyguladığımız “Everyday English and Culture” dersleri ile öğrencilerimizin İngilizceyi, dramalar ve deneyimlerle eğlenerek öğrenmeleri sağlanmaktadır.
Every Day English
 
 
btec
ekookul
toefl
cambridgeuni
 
 
abrsm
beslenmedostuokul
beyazbayrak
eglencelibilim
 
 
mun
okullardaorman
temaokulu
FARK YARATAN-OKULUM TEMİZ
 
 
FARK YARATAN-EUROPEN
FARK YARATAN-ELABEL
FARK YARATAN-ETWİNNİNG
 
Atatürk

Ansolon