İlkokul


TED Ege Koleji Özel İlkokulu, Milli Eğitim’ in genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinir. Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanır, kendilerine sağlanan aktivite olanaklarıyla da ilgi duydukları güzel sanatlar, spor vb. alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilir.

Çağımızda bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler sonucunda ortaya çıkan toplumsal ihtiyaçlar, beraberinde bu ihtiyaçları karşılayabilecek yaşam boyu öğrenen insan profilini getirmiştir. Her yaşta ciddi olarak ele alınması gereken bir süreç olarak kabul gören yaşam boyu öğrenme, bireyin bilgiye ulaşabilmesi, ulaştığı bilgiyi yorumlayabilmesi, ihtiyacına uyarlayarak kullanabilmesi ve paylaşabilmesidir.

Bilginin çok hızlı ve sürekli değiştiği çağımızda yeni öğretim programları da artık 'neyi öğrendiğimizi değil 'nasıl öğrendiğimizi ön plana çıkarmaktadır. Bilgi nasıl öğrenilmelidir ki bu bilgi yorumlansın, anlamlı hale getirilip, günlük hayatla ilişkilendirilebilsin? Bilgiyi birisinden, bir yerlerden almak ya da bilgi ile ilişki kurmadan pasif bir biçimde biriktirmek, bilgiyi öğrenmek anlamına gelmemektedir. Birey ancak kendi yanıtlarını bulduğunda ve kavramları yapılandırdığında öğrenmektedir. Yeni öğretim programları da öğrencinin öğrenmede etkin rol aldığı bir süreç üzerine kurulmuştur

Tam gün ve karma eğitimin yapıldığı okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenmiş öğretim programlarının yanı sıra öğrencilerimiz TED’lere özgü ortak ve örtük müfredat konularından da faydalanırlar. Ana sınıfından başlayarak İngilizce, Seramik, Eğlenceli Bilim, Akıl Oyunları, Kodlama(Bilgisayar) ve Çocuklar İçin Felsefe (P4C) ayrıca Ortaokulda "Proje Tabanlı Öğrenme" eğitimi alırlar.

Okulumuzda Karakter Eğitimine özel önem verilerek öğrencilerimizin kişisel gelişimlerinin sağlanması, hayata hazırlanması çalışmaları yoğun olarak sürdürülür.

İngilizce dersleriyle öğrencilerimize konuştuğu dilin dışında bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak ve İngilizce'yi sevdirmek amaçlanır, ayrıca öğrencilerimizin İngilizce dilini özgüvenle kullanıp, çağdaş dünyaya sağlıklı uyum sağlayarak yetişmelerine yönelik araştırmalar yapılarak, programlar geliştirir.

Öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun, donanımlı bireyler olarak yetişmelerini, zihinsel yetenekleri ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla ikinci yabancı dili eğitimine büyük önem veren okulumuz da 5. sınıftan itibaren Almanca eğitimine başlanır.