İletişim kurmak için yabancı dil bilmenin öneminin her geçen gün daha da arttığı küreselleşen dünyada TED Okullarının misyonlarından biri de, kaliteli yabancı dil eğitimi vermektir. Bu çerçevede, TED Okullarında yabancı dil eğitiminin standardizasyonunun sağlanması ve uluslararası düzeyde geliştirilmesi amacıyla hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylı TED K12 İngilizce dersi Öğretim Programı uygulanmaktadır. Bu müfredat doğrultusunda öğrenciler İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini arttırırken bu becerilerini farklı disiplinlerde kullanma imkânına kavuşmaktadırlar. Materyal olarak kullanılan çevrimiçi kütüphane programları öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca binlerce kitabı okuma ve etkinliklerde bulunma şansı sunarken kelime ve anlam gelişimleri de bilgisayar ortamında öğretmenlerimizin kontrolü altında ilerlemektedir. Dil eğitiminde temel amacımız hedef dille ilgili çocuklarımızda sevgi, istek ve merak uyandırmaktır. Erken yaş grubu öğrencilerimiz ve ilkokul sınıflarımızda dil eğitiminde sözel becerilerin geliştirilmesi esastır.

Ana sınıfından itibaren öğrenilen dil becerisinin işlevsel hale getirilebilmesi için, standart 10 saat İngilizce dersine ilave olarak da 4 saat Science, arts and Crafts (bilim sanat ve kültür) çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar ile öğrenci farklı disiplinler konusunda bilgi sahibi olmakta ve dil birikimini bu doğrultuda kullanma şansına sahip olmaktadır.

TED Okulları Ortaokul ve Lise Bölümlerinde Yabancı Dil eğitimi öğrenci merkezli ve dinleme-konuşma-okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik planlanmaktadır. Öğrenciler derslerde kendilerini ifade etme ve yabancı dili farklı ortamlarda kullanma imkânı bulurlar. Öğrencilerin farklı öğrenme stratejilerine sahip oldukları göz önünde bulundurularak farklı öğretim teknikleri kullanılır.

Bununla beraber 5. Sınıflarımız da yoğunlaştırılmış İngilizce programı uygulamaktadır. Haftada 14 saat İngilizce dersine maruz kalan öğrencilerin temel düzeyde bütün eksikleri kapatılarak üst sınıflara hazırlanmaktadır.

TED Ege koleji yabancı diller zümresi tarafından geliştirilerek uygulanan Fast Track öğrenci takip sistemi ile de hedeflenen kelime ve konu düzeyi düzenli ölçümler ile takip edilmektedir.
Okulumuza yeni katılan öğrenciler İDP (İngilizce destek programı) kapsamında haftalık ve günlük etütlere alınmakta ve sınıf düzeylerine göre yetiştirilmektedir.

Öğrencilerimizin İngilizce dil düzeylerindeki gelişimin dünya ölçütlerinde olması TED Ege Koleji Yabancı Diller bölümünün temel hedefleri arasındadır. Okulumuz TED Ege Koleji bu hedef doğrultusunda öğrencilerimizin yabancı dil düzeylerini dünyanın diğer ülkeleri ile karşılaştırılması için Cambridge Starters, movers, flyers, KET, PET, TOEFL Junior ve TOEFL ITP sınavlarının sınav merkezi olarak hizmet vermekte ve Türkiye ortalamalarının üzerinde sonuçlar almaktadır.

Lise sınıflarımızda kelime, okuma, tartışma ve analiz odaklı dil çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimizin farklı fikirleri tartışarak dünya sorunlarına çözüm araştırdıkları MUN (Model Birleşmiş Milletler) konferansları Türkiye’nin her yerinden 250-300 öğrencinin katılımı ile okulumuz ev sahipliğinde gerçekleşmektedir.

Değişen öğrenci profili ve ihtiyaçları göz önüne alınarak İngilizce dil eğitiminde 21. yüzyılın becerilerini geliştiren uygulamalar programa dâhil edilmekte ve Cambridge English, International House ve Oxford Teachers Academy ile gerçekleştirilen eğitimlerle, okullarımızdaki İngilizce öğretmenlerine sürekli rehberlik ve hizmet içi eğitim desteği sağlanmaktadır. Alanında uzman öğretmen eğitimcileri süreli olarak öğretmenlerimizin gelişimlerini takip etmekte ve eğitimler düzenlemektedir.

Öğrencileri yaş ve beceri düzeylerine uygun olarak bir dili kullanabilir duruma getirmeyi hedefleyen yabancı dil öğretim programımız kapsamında, öğrencilerimizin bilgiyi anlamlı kullanarak karar verme, sorun çözme, araştırma, geliştirme, sorgulama, keşfetme ve analiz etme becerilerini geliştirme çalışmaları yapılmakta ve öğrencilerin kendi dil gelişimini izlemesine ve değerlendirmesine olanak tanınmaktadır.