Coğrafya biliminin temel kavram, kuram ve metotolojisini kullanarak araştırmalar yapar ve sonucunu raporlaştırır.

İnsan - doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazanır.

Evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirir.

Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavrar.

Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkma bilinci geliştirir.

Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci geliştirir.

Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini kavrar.

Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında "tasarruf bilinci" geliştirir.

Mekânsal süreçlerin yerel ve küresel etkileşim içinde olabilirliğini irdeler.

Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavrar.

Doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek korunma ve önlem alma yollarına yönelik uygulamalar geliştirir.

Bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavrar.

Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye'nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyelin bilincine varır.

Coğrafi değerlerin "vatan bilincinin" kazanılmasındaki önemini özümser.